วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

คำสั่ง FOR เป็นคำสั่งกำหนดเงื่อนไขเป็นจำนวนครั้งที่จะทำตามชุดคำสั่งต่าง ๆ ภายใน loop เหมาะที่จะใช้กับงานประเภทที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง รูปแบบ
FOR ตัวแปร := ค่าเริ่มต้น to (DOWN TO) ค่าสุดท้าย DO
คำสั่ง
เงือนไข else
จากตัวอย่างการใช้คำสั่ง if ถ้าเกิดนิพจน์มีค่าเป็นเท็จ (false) ขึ้นมา เราสามารถใช้ else เข้ามาทำงานร่วมกับ if ได้ โดยที่บอกว่าจะให้ทำอะไรต่อไปถ้านิพจน์นั้นมีค่าเป็นเท็จ การใช้งานดังนี้
รูปแบบ else
if ( นิพจน์ ) {
// โค้ดที่ใช้ในการประมวลผล
// ในกรณีนิพจน์เท่ากับ true
} else {
// โค้ดที่ใช้ในการประมวลผล
// ในกรณีนิพจน์เท่ากับ false
}
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น